Tên công trình: Công trình tại Hansol

Địa điểm thi công: Bắc Ninh

Đối tác: 

Khối lượng thi công: 1000m21 2 3 4

Các hạng mục:

Tấm ốp

Nhà bảo vệ

Mái nón

Mái sảnh

Bình luận