Công trình tại Hansol Tháng Tám 18, 2015
KCN Bá Thiện Tháng Tám 18, 2015
Công trình tại Gia Lai Tháng Tám 18, 2015
CTS Thái Nguyên Tháng Tám 18, 2015
Trường CĐ Công Nhân Quốc Phòng Tháng Tám 18, 2015
Nhà công vụ Viện công nghệ Tháng Tám 8, 2015
Nhà công vụ nhà máy Z111 Tháng Bảy 30, 2015
Nhà điều hành và hội trường nhà máy Z111 Tháng Bảy 30, 2015